You're not connected to the Internet.
Filament (NinjaFlex, 2.85mm, 750g, Grasgrün)
CHF 70.10
NinjaFlex Filament (NinjaFlex, 2.85mm, 750g, Grasgrün)

Overall rating

1

3.0 out of 5 stars

1 rating on NinjaFlex Filament (NinjaFlex, 2.85mm, 750g, Grasgrün)