Du bist nicht mit dem Internet verbunden.
Stylecolor (2200mAh)
CHF 11.30statt vorher 17.913
Cellularline Stylecolor (2200mAh)

Gesamtbewertung

1

1.0 von 5 Sternen

1 Bewertung zu Cellularline Stylecolor (2200mAh)

User MisterEcko
Stylecolor (2200mAh)

Bien mais peu mieux trouver

Bien mais peu mieux faire


Petit, compact, discret
Manque un câble
Pas d'explication dans descriptif

08.09.2016
0 Kommentare
Missbrauch melden

Du musst dich anmelden um einen Missbrauch zu melden.